STANOVY SPOLKU

IndiPro – Škola fotbalových dovedností, z. s.

 

PREAMBULE

IndiPro – Škola fotbalových dovedností, z. s. je založena za účelem dosažení společných cílů fyzických a právnických osob, které se hlásí k tradicím českého fotbalu, aby zachovaly myšlenku fair play při podpoře rozvoje českého sportu zejména prostřednictvím vzdělávání mládeže.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Právní postavení

1. Spolek je právnickou osobou tvořenou samosprávným a dobrovolným svazkem členů, založenou k naplňování účelu stanoveného ve stanovách spolku a k naplňování zájmu svých členů dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
2. Členové spolku neručí za jeho dluhy.
3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek 2
Název a sídlo

1. Název spolku zní: IndiPro – Škola fotbalových dovedností, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlo: Choryně
3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou s působností na celém území České republiky.

Článek 3
Cíle a předmět činnosti

1. Hlavní činností spolku je zajišťování a provozování aktivit směřujících k rozvoji fotbalu a výchovy mládeže.
2. Spolek provozuje sport, charitu a obdobnou činnost při realizaci sportovních a vzdělávacích aktivit, a tuto činnost organizuje a vytváří pro ní odpovídající podmínky.
3. Spolek vytváří a utužuje motivaci k hraní fotbalu, usiluje o individuální rozvoj dětí a mládeže, buduje kladný vztah ke sportu, přičemž klade důraz na respektování mravních hodnot na základě principů fair play a ostatních prvků týmového sportu.
4. Spolek spolupracuje s tělovýchovnými a sportovními organizacemi. Podporuje zájmy svých členů, a za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, orgány Evropské unie, zahraničními organizacemi i jednotlivci.
5. Spolek usiluje o vytváření příležitostí pro užívání sportovišť širší veřejností, a to zejména v mládežnickém věku. Usiluje o výstavbu, rozvoj, podporu, provoz a údržbu sportovišť a sportovních zařízení.
6. Spolek zajišťuje nebo organizuje vzdělávání, školení, kurzy, sportovní kempy a další akce pro výchovu mládeže.
7. Spolek dalšími formami své činnosti napomáhá rozvoji sportu, zdraví, veřejného života (např.: formou veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností).
8. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

ČINNOSTI SPOLKU

Článek 4
Hlavní činnost spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnost k dosažení cílů spolku v souladu se svým účelem a zájmy tak, jak jsou vymezeny v Článku 3 stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
2. Hlavní činnost může být financována především, ale nikoli pouze z členských příspěvků, dotací, grantů, sponzorských darů, a ze zisku z vedlejších činností dle Článku 5 stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek 5
Vedlejší činnost spolku

1. Spolek může vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to především za účelem podpory hlavní činnosti spolku dle Článku 4 stanov a pro naplnění účelu a cílů spolku dle Článku 3 stanov, a dále za účelem hospodárného využití majetku spolku.
2. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře a úhradě nákladů spojených s hlavní činností dle Článku 4 stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.
3. Vedlejší činnost spolku zahrnuje zejména:
a) správu vlastního majetku,
b) výstavbu, rozvoj, podporu, provoz a údržbu sportovišť a sportovních zařízení,
c) pořádání sportovních a společenských akcí za účelem propagace sportu a sportování dětí a mládeže, zdravého životního stylu apod.,
d) jinou výdělečnou činnost k podpoře činnosti hlavní.

Článek 6
Vnitřní předpisy spolku

1. Vnitřní předpisy spolku vydává Prezident spolku a závaznými pro členy spolku se stávají vyvěšením na webových stránkách spolku www.indipro.cz, není-li v daném předpisu uvedeno pozdější datum účinnosti.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Článek 7
Podmínky členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli a předmětem činnosti spolku dle Článku 3, jeho stanovami a tento svůj souhlas vyjádří písemnou přihláškou.
2. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
3. Je-li členem spolku osoba mladší 18 let, činí závazná rozhodnutí za tuto osobu kterýkoliv ze zákonných zástupců s přihlédnutím k projevené vůli nezletilé osoby.

Článek 8
Vznik členství

1. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Prezidentaspolku o přijetí za člena spolku podle bodu 3. tohoto článku stanov. Členství vzniká dnem rozhodnutí Prezidentaspolku o přihlášce.
2. Písemná přihláška musí obsahovat jméno a příjmení (obchodní firmu nebo název, jde-li o právnickou osobu) uchazeče, bydliště (sídlo) uchazeče a rodné číslo či datum narození (identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu) uchazeče.
3. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje Prezidentspolku. O svém rozhodnutí Prezident spolku informuje uchazeče o členství nejpozději do jednoho měsíce od vydání rozhodnutí.

Článek 9
Práva a povinnosti člena spolku

1. Každý člen spolku má právo:
a) podílet se na sportovní a společenské činnosti a ostatních činnostech spolku,
b) účastnit se valné hromady spolku, ať již osobně či prostřednictvím zástupce,
c) hlasovat na valné hromadě,
d) být pravidelně informován o dění ve spolku,
e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku.
2. Každý člen spolku má zejména povinnost:
a) platit členské příspěvky,
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o jeho dobrou pověst,
c) dodržovat stanovy spolku a další vnitřní předpisy vydané spolkem,
d) svým jednáním nepoškozovat zájmy a majetek spolku,
e) oznámit spolku změnu adresy svého bydliště nebo sídla,
f) sledovat a dodržovat změny vnitřních předpisů vydaných spolkem.
3. Další konkrétní práva a povinnosti členů je oprávněn vnitřním předpisem stanovit Prezidentspolku.

Článek 10
Členský příspěvek

1. Výši a splatnostčlenského příspěvku stanoví Prezident spolku.
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Prezidentspolku.
3. Člen spolku nemá nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku za kalendářní měsíc, a to aniza předpokladu, že se neúčastní některé nebo žádné akce spolku ani v případě, kdy jeho členství bylo pozastaveno nebo zaniklo.

Článek 11
Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů.
2. Seznam členů je neveřejný. Nahlédnout do seznamu členů je oprávněn na základě žádosti každý člen spolku.

Článek 12
Pozastavení a zánik členství

1. Členství ve spolku se pozastavuje automaticky, pokud se člen spolku neúčastnil žádné akce spolku v kalendářním měsíci, počínaje prvním dnem následujícího kalendářního měsíce nebo kdykoliv na žádost člena.
2. Po dobu pozastavení členství ve spolku nemá člen spolku žádná členská práva a členské povinnosti.
3. Pozastavené členství se obnoví v kalendářním měsíci, pro který člen uhradí členský příspěvek.
4. Členství ve spolku zaniká,pokud Prezident spolku nerozhodne v konkrétním případě jinak, následujícími způsoby:
a) dobrovolným vystoupením člena,
b) vyloučením člena doručením rozhodnutí dle odst. 8 tohoto článku,
c) je-li členství pozastaveno po dobu nejméně 6 měsíců po sobě jdoucích,
d) je-li člen v prodlení s úhradou členského příspěvku po dobu delší než 60 dnů a neuhradí-li členský příspěvek v plné výši ani na základě výzvy spolku k zaplacení v dodatečné nejméně 30 denní lhůtě a pokud není příspěvek prominut nebo ujednána jiná forma úhrady,
e) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
f) zánikem spolku bez právního nástupce,
g) rozhodnutím o přeměně spolku na jinou právní formu ve smyslu ustanovení § 3045 odst. 1 ObčZ.
5. Členství ve spolku končí dle odst. 4 písm. a) tohoto článku dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení členství do sídla spolku, z něhož je patrno, že člen vystupuje ze spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jiné datum ukončení členství.
6. Rozhodnout o vyloučení člena spolku dle tohoto článku stanov je možno zejména, pokud člen spolku:
a) jedná v rozporu s účelem a cíli spolku,
b) závažně porušil členské povinnosti,
c) opakovaně porušuje členské povinnosti těchto stanov,
d) závažně porušil sportovní či morálních zásady sportovce, nebo
e) porušuje etický kodex a další vnitřní předpisy spolku, k jejichž plnění se zavázal, neboť jsou v době porušení vyvěšeny na internetových stránkách spolku.
7. O vyloučení člena dle tohoto článku stanov rozhoduje Prezidentspolku.
8. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno členovi spolku a je konečné.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU

Článek 13
Orgány spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří:
a) valná hromada jako orgán poradní,
b) prezidium spolku jako orgán servisní, personální a kontrolní,
c) Prezident spolku jako orgán statutární a výkonný.
2. Otázky organizační struktury, ve stanovách neupravené, mohou být řešeny vnitřními předpisy spolku z rozhodnutí Prezidenta spolku.
3. Jiné orgány, poradní komise trvalé či dočasné, neupravené ve stanovách či vnitřními předpisy, mohou vzniknout na základě rozhodnutíPrezidenta spolku.

Článek 14
Valná hromada

1. Poradním orgánem spolku je jeho valná hromada, která je tvořena členy spolku. Valná hromada se svolává dle potřeby spolku, nejméně jedenkrát za kalendářní rok.Valná hromada bude svolána tak, že bude výzva k účasti vyvěšena na internetových stránkách spolku nejpozději 14 dnů před jejím konáním.
2. Kompetencí valné hromady je poskytovat Prezidiu a Prezidentovi spolku podněty o potřebách a možnostech dalšího směřování spolku.
3. V případě, že spolek nemá Prezidenta, zástupce, a zanikla funkce všech členů Prezidia, může kterýkoli člen spolku svolat krizovou valnou hromadu. Řádně svolaná krizová valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň 3 členové. Krizová valná hromada zvolí nové Prezidium, které pak zvolí Prezidenta spolku. Krizová valná hromada může též rozhodnout o změně stanov. Nezletilého člena na valné hromadě při hlasování zastupuje zákonný zástupce.
4. Valná hromada bude svolána kromě případu, kdy ji svolá Prezident spolku, pokud o to požádáPrezidium spolku nebo nejméně 1/3 členů spolku. Valná hromada se bude konat do 60 dnů od žádosti o její svolání.
5. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, koná se do 15 dnů náhradní valná hromada, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných členů.
6. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů.
7. Pokud spolek nemá jiné členy než členy, kteří jsou zakladateli spolku, valná hromada se nesvolává a její působnost vykonává Prezidentspolku.

Článek 15
Prezidium spolku

1. Prezidium spolku tvoří Prezident spolku a další 2 členové. Jejich funkční období není časově omezeno. Členy prezidia odvolává a jmenuje Prezident spolku, není-li jej, pak jeho Zástupce a není-li ani jeho, pak Valná hromada..
2. První prezidium spolku je tvořeno zakladateli spolku.
2. Prezidium spolku zabezpečuje personální a kontrolní činnosti spolku a plní úkoly Prezidenta spolku. Jednání prezidia svolává Prezident nebo ostatní jeho členové, a to nejméně jedenkrát do roka.
3. Prezidium spolku plní zejména tyto úkoly:
a) provádí revizi účetní závěrky
b) jmenuje Prezidenta spolku pro případ, že zanikla funkce stávajícího Prezidentaa není jmenován jeho zástupce. Je-li zástupce Prezidentem spolku jmenován, pak Prezidium usnesením potvrdí ke dni zániku funkce Prezidenta spolku ve funkci Prezidenta spolku tohoto zástupce.
c) plní úkoly svěřené Prezidentem spolku
d) v případě, že funkce Prezidenta spolku zanikne, nebo, nemůže-li svou funkci pro trvalou překážku vykonávat a současně není jmenován zástupce, pak Prezidium přebírá veškeré pravomoci a odpovědnost Prezidenta spolku, a to až do doby, kdy jmenuje nového Prezidenta spolku. V případě, že nemůže Prezident spolku vykonávat svou funkci pro dočasnou překážku a není ustanoven zástupce, Prezidium ustanoví krizového manažera, který přebírá v nezbytném rozsahu a pro nezbytnou dobu kompetence Prezidenta spolku k zajištění běžného provozu spolku. Není však oprávněn rozhodnout o změně stanov.

Článek 16
Prezident spolku

1. Prezident spolku je statutárním orgánem spolku. Prvním Prezidentem spolku je zakladatel spolku a člen prvního Prezidia spolku Michal Serafín, nar. 27. ledna 1993.
2. Prezident spolku jedná samostatně jménem spolku navenek. Prezident spolku může jmenovacím dekretem ustanovit svého zástupce, který jej zastupuje v jeho nepřítomnosti.V případě překážky výkonu funkce Prezidenta spolku dočasně a při zániku funkce Prezidenta spolku trvale nastupuje na jeho místo. V případě, že překážka ve výkonu funkce Prezidenta spolku trvá nepřetržitě déle než 1 rok, funkce Prezidenta spolku zaniká.
3. Prezident spolku plní zejména tyto úkoly:
a) řídí a zajišťuje veškerou agendu, provozní a organizační záležitosti spolku,vede evidenci majetku spolku a evidenci členů spolku
b) spolupracuje s tělovýchovnými a sportovními organizacemi, jejich zástupci, případně dalšími sportovními subjekty,
c) odpovídá za vytváření vhodných podmínek pro výkon sportovní činnosti členů spolku
d) rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku a o vyloučení uchazeče ze spolku
e) zajišťuje plnění usnesení valné hromady spolkuf) zajišťuje optimální využití, údržbu, provoz a podílí se na koordinaci výstavby sportovních zařízení a zařízení sloužících k zajištění úkolů spolku,vede členy spolku k co nejúčelnějšímu využívání finančních prostředků a materiálních prostředků a dosažení co nejvyšších příjmů z vlastní činnosti,
i) zajišťuje archivaci důležitých materiálů a dokumentů spolku,
j) schvaluje organizační náležitosti související s činností spolku,
k) schvaluje majetkové, hospodářské a jiné smlouvy v rozsahu své působnosti,
l) k zajištění úkolů spolku může schválit ustavení aparátu, jehož pracovníci jsou v pracovním nebo obdobném smluvním poměru vůči spolku. Do čela tohoto aparátu postaví manažera/y/ spolku, který práci tohoto aparátu řídí.
4. Prezident spolku mimo jiné dále rozhoduje
a) o zániku spolku s likvidací nebo jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
b) o názvu a symbolice nebo o změně názvu a symboliky spolku,
c) změně stanov spolku,
d) o stanovení hlavních směrů a koncepce rozvoje činnosti,
e) o projednání a schválení výroční zprávy (pokud je vydávána), schválení rozpočtového plánu a hospodaření s majetkem,
f) v případě rozhodnutí o zrušení nebo zániku spolku též o zásadách a způsobu vypořádání majetku,
g) o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
h) o přijetí, změně či zrušení jednacího řádu valné hromady, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
i) o výši a splatnosti členských příspěvků,
j) o jmenování a odvolání členů prezidia spolku.
5. Prezident spolku podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
6. Funkční období Prezidenta spolku není omezené.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU

Článek 17
Majetek spolku

1. Majetek spolku je tvořen hmotným majetkem, pohledávkami a jinými majetkovými právy.
2. Za své závazky odpovídá spolek celým svým majetkem.
3. Spolek je oprávněn účastnit se založení a podnikání jiných právnických osob.
4. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dotací, darů či jiných sponzorských příspěvků fyzických a právnických osob, z příspěvků a dotací od sportovních svazů, z reklamy poskytované třetím osobám, z dědictví a odkazů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost z činnosti hlavní i výdělečnou činností vedlejší.
5. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavní činnosti spolku naplňující cíle spolku. Finanční prostředky spolku je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
6. Spolek je oprávněn do svého vlastnictví nabývat majetek, spravovat a užívat jej za účelem řádného naplňování cílů spolku.

Článek 18
Zásady hospodaření

1. Hospodaření s finančními prostředky probíhá na základě rozpočtového plánu.
2. Spolek je povinen vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanovenými zákonem. Za řádné vedení účetnictví odpovídá Prezident spolku .
3. Prezident spolku je povinen při nakládání s majetkem spolku jednat tak, aby se nesnižoval majetek spolku, a při výkonu své činnosti je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

ZÁNIK SPOLKU

Článek 19
Zánik a likvidace spolku

1. Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Prezidenta spolku .
2. V případě zániku spolku sloučením nebo splynutím s jiným spolkem přechází veškerý majetek a veškerá práva a povinnosti spolku na právního nástupce.
3. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20
Závěrečná ustanovení

1. Stanovy nabývají platnosti i účinnosti jejich schválením zakladateli spolku.
2. Pozdější změny stanov nabydouplatnosti dnem přijetí změny stanov Prezidentem spolku, změny stanov nabývají účinnosti dnem jejich zápisu do spolkového rejstříku.
3. Projevem shody zakladatelů na obsahu stanov jsou jejich níže uvedené podpisy.

Michal Serafin st.
Předseda spolku

Michal Serafin ml.
Člen Prezidia spolku

Ing. Šárka Serafinová
Člen Prezidia spolku